Tárhelyszolgáltató

Tárhelyszolgáltató adatai

www.eshop-gyorsan.hu


Garancia

Garancia

 

Használati utasítás szemüveghez és napszemüveghez

 

 

Tisztelt szemüveg tulajdonos!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által vásárolt szemüveg / napszemüveg megfelel a Magyarországon hatályos MSZ EN ISO 1836, MSZ EN ISO 21987, MSZ EN ISO 14889 és MSZ EN ISO 12870 szabványok előírásainak, ami az európai 89/686/CEE szabvány irányelveit követi.

 

Kérjük, olvassa el a következő tudnivalókat szemüvege problémamentes használata érdekében!

 

A szemüveg egy finom optikai eszköz, melynek használata során kerülni kell minden olyan durva behatást, mint a ráülés, rálépés, deformálódás, leejtés stb. Szemüvegét mindig két kézzel tegye fel és vegye le, mivel a fél kézzel történő kezelés minden esetben a szemüvegkeret eldeformálódásához akár töréséhez is vezethet.

Célszerű szemüvegét rendszeresen ellenőrizni, vagy ellenőriztetni optikusával, hogy nincs-e valamelyik része meglazulva, eldeformálódva.

Szemüvegtartó zsinór használata esetén fokozott figyelemmel járjon el, mert a zsinóron lengő szemüveg, beakadhat, elgörbülhet, sérülhet! A hajráfként használt szemüveg kitágul, deformálódik!

Amennyiben szemüvege eldeformálódott, vagy eltört, ne próbálja házilagosan javítani, mert a szakszerűtlen beavatkozás nagyobb kárt is okozhat.

A szemüveg kerete és lencséje érzékeny a kémiai hatásokra, mint a savas, vagy lúgos tisztítószerek, oldószerek, stb. Szemüvegének tisztítását mikro szálas törlőkendővel ajánlott végezni. A szemüveglencséket csak vízzel, vagy egyéb PH-semleges szerrel szabad tisztítani. Javasoljuk, hogy a tisztításhoz csak szaküzletben vásárolt, arra alkalmas anyagot használjon!

Lencséit a magas hőmérséklet is károsíthatja. Magas hőhatást eredményez a szauna, radiátor, tűző napon álló autó belső tere, főzéskor felcsapódó gőzök, stb. A szemüveglencsék maximális hő tűrő képessége 80°C.

Ha szemüvege nagyon szennyezett, akkor ajánlatos törlés előtt optikai lencsetisztító folyadékkal, vagy vízzel lemosni, mert a kemény porszemcsék, szennyeződések még a törlőkendőbe is beágyazódva is karcokat okozhatnak.

Szemüvegét ajánlott évente egyszer szakműhelyben átnézetni, és ultrahanggal kitisztíttatni, mert a résekbe kerülő savas lerakódások korrodálhatják a szemüvegkeret és a rétegzett lencse anyagát. Az így elhasználódott szemüvegkeretek gyakran okoznak irritációt, allergiás tüneteket a bőrön.

Használaton kívüli szemüvegét mindig kemény tokban tárolja. A tok bélésének, tisztaságának ellenőrzése is fontos, mivel a kopott bélés, vagy a szennyezett belső is karcolhatja a lencséket. A tokban ne tároljon a szemüvegén és a törlőkendőn kívül egyéb tárgyat.

Ne használja üveglencsés szemüvegét autóban, mivel baleset esetén a légzsák berobbanásakor a szemüveglencse szilánkjai akár perforáló szemsérülést is okozhatnak. Autóban lehetőleg műanyaglencsés szemüveget használjon!

Napszemüvegek esetén fontos ellenőrizni az ultraibolya fény szűrését, melyet a szemüveg szárába nyomtatott CE jelzés garantál.

Ne nézzen a napba szemüvegével, mert az még a legjobban szűrő lencsék használatával is retinakárosodást okozhat.

Ha a fentieket figyelembe véve használja szemüvegét, akkor hosszú élettartammal fogja meghálálni a gondoskodást!

 

 

Tájékoztató vásárlói jogokról, garanciáról, és szavatosságról.

Az Ön által vásárolt látásjavító eszközre a jótállás ideje 1 év, és a jótálláson túl még egy év termékszavatosság van.

A jótállást a 2014. március 15.-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv szabályozza.

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet írja elő.

 

Szavatosság

 

A (kellék)szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendeljük a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetőek voltak.

Hibás teljesítésről kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre.

Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az eladó, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést magunk végeztük el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.

Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet.

Az első lépcsőben kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, amelyek közül – főszabály szerint – választhat. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak. Csere esetén csakis olyan terméket köteles elfogadni, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos.

Árleszállításra és az elállásra (amelyek közül szintén választhat) akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – nem volt joga, vagy azt az eladó nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, az ön számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül. 

Az árleszállítás esetén a termék vételárából kell kiindulni, és azt olyan mértékkel kell csökkenteni, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis az eladónak a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Sem kicserélés, sem elállás esetén nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Nem köteles elfogadni azt sem, ha az eladó a termék árának levásárlását ajánlja fel, mivel ilyen szavatossági igényt nem ismernek a vonatkozó jogszabályok.

A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben az eladó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a hibát az eladó költségére magunk is kijavíthatjuk vagy mással kijavíttathatjuk.

Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől az ön hátrányára tér el.

Fogyasztóként megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át.

A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Amennyiben a fogyasztói szerződés tárgya használt termék, az eladóval rövidebb határidőben is megállapodhat, de ennek is legalább egy évnek kell lennie.

Használt termék esetében szinte ugyanazok a szavatossági jogok érvényesíthetőek, mint új termékek vonatkozásában.  Tekintettel arra, hogy használt termék esetében nem lehetséges ugyanolyan tulajdonságú termék biztosítása, a csereigény teljesíthetetlennek minősül. Használt termék esetén tehát első körben javítás kérhető, s ha ennek az eladó nem tud, illetve nem képes eleget tenni, árleszállításra tarthat igényt, illetve elállhat a szerződéstől.

Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudjuk rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt.

Abban az esetben viszont, amikor a termék vagy jelentősebb részének kijavítására, illetve kicserélésére kerül sor, az elévülési határidő újból kezdődik.

Fogyasztói szerződés esetében a szavatossági jogok három év elteltével szűnnek meg, azonban egyes termékek esetében jogszabály ennél hosszabb határidőről is rendelkezik.

A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezheti önt az eladó. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást azonban kellő időben közöltnek kell tekinteni.

A fogyasztói szerződések esetében a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

Az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – az eladót terhelik.

Lehetősége van továbbá arra is, hogy szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követeljük az eladótól a kártérítésre vonatkozó szabályok alapján.

 

Jótállás

 

Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Nem önnek kell tehát bizonyítania a hibás teljesítést, a jótállás alapján ugyanis az eladót terheli – amennyiben vitatja a fogyasztói kifogást – a bizonyítási kötelezettség. Az eladónak kell azt bizonyítania, hogy a hiba oka már a termék átadását követően lépett fel. 

A törvény szerint a jótállási jogok gyakorlásánál a szavatosságra vonatkozó szabályokat kell – a megfelelő eltérésekkel –alkalmazni:

  • Jótállás esetén ugyanazokat az igényeket (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás), ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint szavatosság esetén.
  • A jótállás időtartama is meghosszabbodik a kijavítás idejével, a termék vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve kijavítása esetén pedig a jótállás időtartama újból kezdődik.
  • Jótállás esetén sem köteles megtéríteni a termék természetes amortizációját. Az eladónak kell viselnie továbbá azokat a költségeket, amelyek a jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban adódtak.

A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja, vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll szavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is. 

Önkéntes jótállásában az eladó vagy gyártó a kötelező jótállásnál kedvezőbb feltételeket (például hosszabb jótállási idő vállalása, illetve olyan termékek esetében is jótállás biztosítása, amelyekre nem vonatkozik kötelező jótállás) is megállapíthat. 

A kötelező jótállás jogszabályon alapul. Ilyen jogszabály az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet is, amely az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában rendel el kötelező jótállást. Ez alapján a kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az üzembe helyezéstől – amennyiben azt az eladó vagy képviselője végezte el – kell számítani.

A látásjavító eszközözök, napszemüvegek és optikai eszközök tartós fogyasztási cikkek, amennyiben áruk meghaladja a 10 000Ft-ot 

A Korm. rendelet alapján az alábbi kedvezmények illetnek meg Önt az igényérvényesítés során:

  • Amennyiben az eladó a jótállási jegyen szervizt is megadott, kijavítás iránti igényét közvetlenül ennek helyén is érvényesítheti.
  • Amennyiben három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, az eladó nem hivatkozhat az aránytalanságra, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  • A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.

Fogyasztói szerződés esetén a szavatosság, vagy jogszabályon alapuló (kötelező) jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során az eladó kifogásunkról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek másolatát át kell adnia. 

Az igényérvényesítés során a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha bemutatjuk az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

 

Panaszkezelés

 

Panaszait és javaslatait az üzletünkben található hitelesített vásárlók könyvébe jegyezheti be. Bejegyzései írásbeli fogyasztói panasznak minősülnek, melyet  harminc napon belül írásban megválaszolunk.

 

Forgalmazott márkák

Ozzie,Avanglion,Oakley,Frerrara,Joop,More&More,Solano,Anne Marie,Fila,Sover,Luca Martelli,Effect,Persona

info@szemuvegrendeles.hu

Kalmár 2003 Kft

7255Nagyberki Szabadság u.66

 

 

M2UxZmJjN